• Тел: (05168)9-22-46
  Факс: (05168)9-21-53
  e-mail: litsey35@meta.ua

  Виховна робота у Березнегуватському професійному ліцеї на 2016-2017 навчальний рік

   

  Принципи виховання

    Виховання учнівської молоді в ліцеї ґрунтується на таких принципах: 

  · демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання; 

  ·  гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;

  · єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації учнів та педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об’єднану спільною мораллю та ідеями; 

  · послідовності, системності і наскрізності – привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв’язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;

  · диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку учнів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності; 

  · єдності теорії та практики – реалізації набутих учнями знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;

  · природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;

  · пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

  Пріоритетні напрями виховної діяльності : 

  Ø  єдність навчального та виховного процесів;

  Ø розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового способу життя; 

  Ø  формування творчої атмосфери;

  Ø  підвищення ефективності інформаційно – просвітницької роботи;

  Ø  виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій;

  Ø  удосконалення індивідуальної, виховно-профілактичної роботи зі учнями;  організація соціально-психологічної допомоги учням;

  Ø  розвиток учнівського самоврядування, допомога учнівським організаціям; 

  Ø  формування ліцейних традицій.

  Основні форми виховної роботи зі учнями : 

  Ø позаурочні заняття;

  Ø виховні години :на рівні учнівської групи, ліцею, області;

  Ø заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах; 

  Ø участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів та інше.

  Нормативні документи

   У вихованні студентської молоді педагогічний колектив спирається на такі нормативно-правові документи:

  І. Конвенції і декларації

  1. «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641.

  2. Загальна декларація прав людини (прийняття Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.)

  3.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованоЗаконом № 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97)

  4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148- VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 р.)

  5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73)

   6. Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.)

  7. Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182 Міжнародної організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.)

  8. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещенням. (м.Ланцарот, 25 жовтня 2007 р.)

  9. Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.) (набула чинності для України 1.09.2006 р.)

  10.Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом № 1433-IV від 04.02.2004)

  11. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 березня 1981 р.)

  12.Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 1949 року)

   13.Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон України від 18 жовтня 2006 року № 251-V),

  14.Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою №252-V (252-16) від 18.10.2006 р.)

   15.Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 6_березня 2005 року № 2476-ІV)

  16.Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом №2824-ІV (2824-15) від 7 вересня 2005 р.)

  17.Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання (прийнята 10 грудня 1984 року Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР № 3484-XI ( 3484 -11 ) від 26.01.87)

  18.Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 p., для України 7 квітня 1969)

  19.Конвенція про дискримінацію в галузі найму і праці №111, (затверджена Міжнародною організацією праці 25.06.1958 р.)

  20.Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти (затверджена Організацією Об’єднаних Націй у питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО ) у 1960 році)

  21.Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано Законом №3534-IV від 15.03.2006 )

  22.Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю. Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї (ратифіковано Законом від 4.02.2004 р. №1433-IV)

  23.Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.)

  24.Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (вчинено в Страсбурзі 28 січня 2003 року, ратифіковано із застереженням Законом № 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328)

  25.Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 травня 1996 року Хартію ратифіковано із заявами Законом № 137-V ( 137-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.418)

   26.Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей (Генеральна асамблея ООН, 30.09.90 р.)

  27.Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків (2008)

  28.Стокгольмська Декларація та план дій проти комерційної сексуальної експлуатації дітей (1996 р., підписана 122 країнами)

  29.Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію, а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників міністрів)

  30.Декларація про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї №48/104 від 20 грудня 1993 р.)

  31.Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі становища жінок 15 вересня 1995 року)

  32.Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях (Резолюція 51/191 Генеральнїй Асамблеї ООН від 16.12.1996 р.)

  33.Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони (м. Париж, 27.11.78)

  34.Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості (затверждена резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО от 16 листопада 1995 року)

  35.Декларація ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії і переконань(Резолюція 36/55 Генеральної асамблеї ООН)

   36.Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18 грудня 1992 року )

  37.Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (ратифіковано Законом України від 15.05.2003 р. №802-IV)

  38.Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами)

  39.Всесвітня декларація по охороні здоров’я (прийнята світовим співтовариством з охорони здоров’я на П’ятдесят першій сесії всесвітньої асамблеї з охорони здоров’я в травні 1998 року)

  ІІ.Закони

  40.Конституція України

  41.Закон України «Про освіту»

  42.Закон «Про вищу освіту»

  43.Закон України від 20 листопада 2003 року N 1296-IV «Про захист суспільної моралі»

  44.Закон України «Про боротьбу з корупцією»

  45. Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №742/2006 «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху доброчесності»

  46.Закон України від 26 квітня 2001 року N 2402-III «Про охорону дитинства»

  47.Закон України від 5 березня 2009 року N 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

  48.Закон України від 8 вересня 2005 року N 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

  49.Закон України від 15 листопада 2001 року N 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»

  50.Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі змінами)

  51.Закон України від 1 грудня 1998 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (зі змінами)

  52.Закон України від 21 червня 2001 року № 2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (зі змінами)

  53.Закон України від 25 червня 1992 року №2494-XII «Про національні меншини в Україні» (ст.18)

  54.Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-ХІІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (ст.2, 17)

  55.Закон України від 20 квітня 2000 рокуN 1684-III «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»

  56.Закон України від 8 липня 1999 року №863-XIV «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

   57.Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-XII «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

  58.Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

  59.Закон України від 8 лютого 2007 року №648-V «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роки»

  60.Закон України від 22 вересня 2005 року №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

  61.Закон України від 21 жовтня 2009 року N 1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»

  62.Закон України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»

  63.Закон України від 4 вересня 2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

  64.Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.)

  Стаття 117. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

  Стаття 120. Доведення до самогубства;

  Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження;

  Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

  Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження;

  Стаття 126. Побої й мордування;

  Стаття 128. Необережне або середньої тяжкості тілесне ушкодження;

   Стаття 129. Погроза вбивством;

  Стаття 137. Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей;

  Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

  Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини;

  Стаття 152. Зґвалтування;

  Стаття 153. Насильницьке задоволення полової пристрасті неприродним способом;

   Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв’язок;.

  Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості;

  Стаття 156. Розбещення неповнолітніх;

  Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;

  Стаття 301.Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

  Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво;

  Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;

  Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

   Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу;

  Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів та інш 65.Сімейний кодекс України (вступив у силу 1 січня 2004 р.)

   66.Кодекс законів про працю України (Затверджено Законом ВР УРСР №322- VIII (322а-08) від 10.12.71 р.(зі змінами)) ІІІ. Постанови

  67.Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007—2010 роки»

  68.Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 — 2015»

  69.Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»

  70.Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 410 «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року»

  71.Постанова Кабінету Міністрів від 19 лютого 2007 р. N 244 «Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року»

  72.Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 879 «Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року»

  73.Постанова Кабінету Міністрів України від від 11 травня 2006 р. N 623 «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»

  74.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року №14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації на 2002- 2011 роки»

  75.Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877 «Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки»

  76.Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. №940 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»

  77.Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849 «Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року»

  78.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»

  79.Доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 №11273/11/1-08 (п. 11 Плану заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві) IV. Накази МОН України

  80.Концепція національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН від 25 червня 2009 р. протокол №7/2-4)

  81. Наказ МОН України від 10 вересня 2009 р.№ 839 «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»

  82.Наказ МОН України від 01 лютого 2010р. №58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення та період до 2012 року»

  83.Наказ МОН України від 25 січня 2007р. №44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»

  84.Наказ МОН України від 01.06.2009 р. №457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

  85.Наказ МОН України від 22 березня 2002 р. №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах»

  86.Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 15.02.2002 р. №31/105/95 «Про затвердження Положення про молодіжний трудовий загін»

  87.Наказ МОН України від 13 листопада 2007 р. №1004 «Примірне положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу»

  88.Наказ МОН України від 03.04.2001 р. №166 «Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах»

  89.Наказ МОН України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»

  90. Наказ МОН України від 24.05.2007 р. №420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу»

  Коментарi

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *

  *    

  © Березнегуватський професійний ліцей 2022 рік